De steun die we vragen is je stem. Door je naam in te vullen en liefst ook je functie kunnen wij steeds steviger zeggen dat er veel mensen achter de ZON-aanpak staan. Met je stem laat je horen dat je de ZON-aanpak een kans wilt geven, dat je gelooft dat dit concept goede perspectieven biedt. Jouw stem gebruiken we dan ook alleen daarvoor. Dat lees je ook in onze privacy verklaring.

Naast deze steun hebben inmiddels verschillende mensen aangegeven ook op andere manieren iets te willen doen. De een helpt mee met het breder bekend maken van het concept, de ander heeft interessante contactpersonen in zijn netwerk en weer een ander sponsort materialen of budget. Ook deze steun hebben we natuurlijk hard nodig. Mocht jij ook iets willen doen naast het invullen van je naam en functie neem dan alsjeblieft contact op.

Klopt. In het huidige systeem wordt van een leerkracht verwacht dat hij zijn aandacht verdeelt over 30 kinderen. De kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, in welke vorm dan ook, vragen van deze leerkracht extra tijd en energie. Dat is natuurlijk prima, maar dat betekent tegelijk dat de kinderen die het ‘op eigen kracht prima doen’ minder aandacht krijgen. Bijvoorbeeld bij kinderen die behoorlijk slim zijn, wordt dan sneller verwacht dat zij zichzelf wel redden. Terwijl ook die kinderen behoefte hebben aan hulp, op een manier die bij hen past.

Binnen de ZON-aanpak volgt de leerkracht de leerlijnen van het kind en de jeugdhulpverlener de ontwikkellijnen op psychosociaal gebied. Beide zijn intensief bezig met de brede ontwikkeling van ieder kind, ieder vanuit het eigen vakgebied. De professionals ondersteunen elkaar waardoor een kind op alle gebieden goed begeleid en gevolgd kan worden. De nadruk ligt niet meer op de indicatie of hulpvraag die een kind heeft maar op een goede begeleiding voor ieder kind. Door de samenwerking vermindert de werkdruk. En er is weer tijd voor zaken die de afgelopen jaren in de knel zijn gekomen.

 

Met de ZON-aanpak worden veel meer situaties in een heel vroeg stadium onderkend. Er zal veel expertise op school zelf aanwezig zijn. Leerkrachten en hulpverleners kunnen en mogen snel schakelen. Daardoor zullen heel veel zaken op school worden opgelost. Soms zal zich een situatie voordoen die heel specifieke expertise vraagt. In die gevallen zal hulp worden gezocht buiten de school.

Klopt! Jeugdzorgmedewerkers geven aan heel graag veel vroeger betrokken te zijn bij kinderen. Waardoor vroege signalering mogelijk is en onnodige escalatie wordt voorkomen. Dat lukt niet zo goed in het systeem dat we nu hebben waarbij de zorg vaak pas ingeschakeld wordt als de nood al hoog is. De ZON-aanpak is dus een praktische oplossing voor de wens die de medewerkers al heel lang hebben.

Klopt! Veel leerkrachten zijn inmiddels afgehaakt omdat de werkdruk te hoog is. Ook hebben zij het gevoel veel te veel taken op hun bord te hebben die weinig met het beroep te maken hebben waar zij bewust voor gekozen hadden. Met de ZON-aanpak wordt het beroep van leerkracht weer veel aantrekkelijker.

De leerkracht staat voor de klas. De jeugdhulpverlener observeert vooral en volgt de ontwikkeling van de kinderen sociaal-emotioneel en psychosociaal. De jeugdhulpverlener voert vooral activiteiten uit gericht op gezinsbegeleiding, thuisbezoeken, trainingen voor kinderen, individuele begeleiding enz.

 

 

Jazeker! De ZON-aanpak is een concept, een manier om over de inrichting van het schoolsysteem na te denken. De invulling van lessen, methoden, schooltijden blijft natuurlijk gewoon een keuze van de school.

Wij gaan uit van klassen van 23 kinderen omdat daar al politiek draagvlak voor is. Vervolgens zijn we gaan rekenen met cijfers uit openbare bronnen: statline, NJI. Onze inzichten hebben we gevisualiseerd om te laten zien dat het kán: de ZON-aanpak levert kostenbesparing op de lange termijn.

 

Vanuit de ZON-aanpak komt er geen minimum. Het probleem van ‘kleine’ scholen valt niet onder de ZON-aanpak. Wij willen vooral de kern van onze boodschap benadrukken: de samenwerking van de vier ZON prinicpes. Bijkomende ‘problemen’ zoals kleine scholen, de gebouwen enzovoort komen later aan de orde.

 

Load More