Er valt nog veel te ontdekken, onderzoeken en ontwerpen. Een ultieme kans voor onze kinderen om met hun talenten, leer-en denkstijlen aan de slag te gaan. Naast het gepersonaliseerd leren stimuleren wij dan ook een onderzoekende en nieuwsgierige houding. Dit geven wij vorm aan de hand van onderzoekend, ontwerpend en probleem gestuurd leren. Hierbij stimuleren wij het leren samenwerken, leren van elkaar, deep level learning, creatief denken en onderwerpen op verschillende wijze kunnen benaderen (divergent denken). De kinderen worden hierbij gecoacht in het leren leren, ontwikkelen van een groeimindset en het leren inzetten van (kern)talenten. Onderzoekend, ontwerpend en probleem gestuurd leren vindt met name plaats in de middagen. We werken hierbij met een jaarcyclus, zodat er afwisseling is tussen het aanbod en de manieren van leren die toegepast kunnen worden. Hierbij maken we gebruik van de materialen en digitale kennisbronnen van Leskracht, ouders die de kinderen begeleiden in het leren ondernemen en ICT’ers die de kinderen ondersteunen in het leren programmeren.

Onderzoekend leren

Aan de hand van onderzoeksvragen gaan de kinderen zelf op onderzoek uit. Zij leren verschillende vaardigheden, zoals: observeren, systematisch gegevens verzamelen, ordenen, interpreteren en het onderzoek presenteren. Zij leren dit op een wetenschappelijke wijze uit te voeren. Naast de materialen van Leskracht gebruiken we dan ook materialen van het wetenschapsknooppunt. De didactiek van onderzoekend leren en de daarbij behorende onderzoekscyclus geeft houvast bij het begeleiden van onderzoek. Bij Reveles houden we er rekening mee dat het geen keurslijf wordt, want dromen, denken, kijken en doen moet geintegreerd blijven.

Ontwerpend leren

Bij het ontwerpend leren staan verschillende ontwerpvaardigheden centraal. Tijdens het ontwerpen komt er een scala aan talenten van leerlingen boven drijven. Ontwerpend leren draagt bij aan het ontwikkelen van ideeën en het bedenken van creatieve oplossingen. Kinderen presenteren hun ontwerpen aan elkaar. Bij ontwerpend leren besteden we aandacht aan de volgende ontwerpvaardigheden:

Probleem gestuurd leren

We bieden de kinderen ook projecten aan waarbij ‘echte’ problemen aan de orde komen. Lessen starten altijd met het aanreiken van een probleem dat verwarring creëert. Vervolgens mogen de kinderen hier in groepjes over discussiëren. Hierna mogen de kinderen in groepjes informatie gaan opzoeken waarmee zij het probleem kunnen oplossen. De oplossingen worden aan elkaar gepresenteerd. Aan de hand van formatief evalueren wordt later bekeken of de kinderen hun doelen behaald hebben en wordt besproken hoe zij tegen hun leer-en groeiproces aankijken. Naast aangeboden onderwerpen besteden we ook veel aandacht aan onderwerpen/ problemen die door de kinderen worden ingebracht.