We volgen de groei van de kinderen aan de hand van leerlijnen, formatief evalueren en de Cito toetsen. Voor een zorgvuldige overdracht wordt de ontwikkeling van een kind genoteerd in het leerlingvolgsysteem ParnasSys.

Leerlijnen

Het werken met leerlijnen zorgt ervoor dat zowel het kind, de coaches en de ouders de groei van het kind kunnen volgen. Aan de hand van de leerlijnen in ‘kind’ taal krijgen de kinderen overzicht over de gehele stof van de basisschool. Vanuit dit overzicht kiezen de leerlingen activiteiten uit waar ze die dag mee aan de slag gaan. Zij formuleren hierbij doelen en succescriteria om het doel te kunnen bereiken, zodat de kinderen zien en ervaren waar hun leerprocessen naar toe leiden. De kinderen houden zelf hun groei bij in hun portfolio. Ouders kunnen meekijken. De leercoach houdt de groei en verdere ontwikkelingen bij in het leerlingvolgsysteem ParnasSys.

Formatief evalueren

Bij de ZON-groep maken we gebruik van formatief evalueren. Een kind presenteert zijn leerproces aan de hand van een eigen gekozen werkvorm. Bijvoorbeeld een krantenartikel waarin het kind de spellingsregels toepast. Bij formatief evalueren bespreken we hoe het kind te werk is gegaan: wat was het doel, wat waren de succescriteria, wat zien we hiervan terug in de presentatie? Formatief evalueren gebeurt in ‘groei’ taal, gericht op het versterken van een groeimindset. Hierdoor krijgen de kinderen en de coaches voortdurend inzicht in de leerprocessen die plaatsvinden, wat de motivatie en het zelfvertrouwen van het kind bevordert. Aan de hand van het formatief evalueren kunnen vervolgstappen genomen worden. Dit kan een nieuw doel zijn of verbeterpunten; onderwijs op maat wordt hierdoor gerealiseerd. Feedback geven en krijgen is een essentieel onderdeel van succesvolle formatieve evaluatie waardoor toetsen niet nodig zijn. We voorkomen hiermee een toetscultuur, waarbij men veel minder inzicht krijgt in de processen en kinderen al snel cijfers gaan vergelijken met elkaar. We versterken tegelijkertijd de metacognitie (het kunnen kijken naar het gedrag en het eigen leerproces) en de executieve functies (plannen, doelen formuleren, uitvoeren) van het kind.

Toetsen

Bij de ZON-groep toetsen we de zaakvakken en projecten uit de jaarcyclus niet. Kinderen laten aan de hand van formatief evalueren zien wat zij geleerd hebben. Hierdoor voorkomen we dat we uitgaan van producten en een toetscultuur. Ook het vergelijken van elkaars cijfers is hierdoor niet aan de orde. Omdat we te maken hebben met een zorgvuldige overdracht naar het voortgezet onderwijs toe, volgen we wel de toetsen van Cito. Dit houdt in dat de kinderen twee maal per jaar de Cito rekenen, spelling, begrijpend lezen, Engels en studievaardigheden maken. Bij het aanbieden van de Cito kijken we naar waar het kind in zijn ontwikkeling zit. Kinderen worden voorbereid op het leren omgaan met een toets en de manier van vraagstelling van Cito toetsen.