De ZON-aanpak vraagt met name om samenwerking. Een samenwerking tussen het onderwijs en de gemeenten en zorgaanbieders die hun personeel kunnen inzetten. De jeugdhulpverlener voert zijn taak uit op school of in het gezin. De inhoud blijft zorg voor het kind. Deze bestaat uit waarborging voor een goede begeleiding op psychosociaal vlak en het uitvoeren van gezinsinterventies. De bekostiging hiervan kan uit de gemeenten komen in combinatie met de gelden vanuit de samenwerkingsverbanden. Door onderstaande aspecten besparen we immers op de volgende kosten:

  • De inzet van een kleine klas zorgt voor de afname van (groeps)interventies van buitenaf en het aantal psychodiagnostische onderzoeken.
  • Door vroegsignalering worden problemen bij de wortel aangepakt. Hierdoor wordt lichte ondersteuning geen zware ondersteuning en nemen het aantal arrangementen en hulptrajecten af.
  • Het aantal verwijzingen naar speciale voorzieningen zoals het speciaal onderwijs, een voorziening voor dagbehandelijk tijdelijk onderwijs, jeugddetentie en uithuisplaatsing nemen af. Ook het aantal thuiszitters neemt af.
  • De inzet van 15 professionals voor één kind wordt voorkomen.
  • De inzet vanuit en de gemeente en het samenwerkingsverband voor één kind tegelijk wordt voorkomen.
  • De rol van het samenwerkingsverband wordt ondersteunend. Hierdoor kan personeel op de scholen worden ingezet en is er geen controle nodig vanuit de overheid.

De ZON-aanpak werkt verbindend. Er wordt gewerkt vanuit één plan en visie. Door gebruik te maken van elkaars expertise geven we een sterk en veilig leer-werkklimaat weer. Een voorbeeld voor kind en maatschappij.  Uiteindelijk zal uitval op zowel leer-als zorggebied verminderen waardoor kosten bespaard gaan worden. Passend onderwijs kan hierdoor beter gewaarborgd worden. Ieder kind kan zich binnen zijn mogelijkheden optimaal ontwikkelen. Ieder naar zijn mogelijkheden en talenten.

Samengevat

De ZON-aanpak vraagt om investering in de vorm van ruimte voor klassenverkleining en de inzet van steeds 1 jeugdhulpverlener die zorg draagt voor twee klassen. Deze investering zorgt voor gelukkige kinderen en een kostenbesparing van €66.910.

Kosten en baten in één oogopslag.

Kosten en baten ZON-aanpak pdf