Principe 3: Ouderparticipatie

Ouders horen betrokken te zijn bij iedere stap. 

Door Zorg en ONderwijs op school wordt de drempel naar ouderparticipatie, het stellen van een hulpvraag en de weg naar gezinsbegeleiding verlaagd. Door de ZON-aanpak is er ruimte en tijd voor de leerkracht en de jeugdhulpverlener om ook het gezin te betrekken bij een zorgtraject voor een kind. Huisbezoeken worden haalbaar. Het werken met één plan en visie is gewaarborgd. Door vroegsignalering wordt groei naar zwaardere ondersteuning ook in het gezin voorkomen.

In de huidige situatie werken onderwijs, de jeugdhulpverlening en de gemeente vaak nog ieder voor zich. Het werken met één gezamenlijke visie en plan ontbreekt regelmatig. Door een trage verbinding zijn veel extra uren gemoeid bij het vormgeven van een plan en zorgroute voor een kind. Dit zijn veel extra kosten die door de ZON-aanpak bespaard worden. Ongeveer 13% van de kinderen loopt een verhoogd risico dat hun behoeften uitgroeien tot intensievere ondersteuningsbehoeften of tot problematisch gedrag. Daarnaast ontvangen kinderen met extra ondersteuningsbehoeften op school ook vaak zorg, begeleiding of hulp vanuit de jeugdhulpverlening. Hier zit geen doorgaande lijn in met de onderwijspraktijk. Er wordt geïnvesteerd vanuit het onderwijs en vanuit de gemeentelijke budgetten.